Runsa

Runsa

AktuelltHem - Till startsida

Nu börjar vi!

GrävningPosted by Michael Olausson Sun, May 31, 2015 12:58:13

1/6 startar årets utgrävning på Runsa borg! Grävningen pågår under hela juni. Mer information kommer...  • Comments(0)//aktuellt.runsaborg.se/#post16

Slut för i år

GrävningPosted by Michael Olausson Sun, October 12, 2014 19:05:33

Undersökningarna vid Runsa är nu avslutade för i år. Vår avsikt var att kunna avsluta Runsas harg, terrass III och det lyckades nästan.

Sist vi skrev på denna sida berättade vi om ett orangefärgat lager som täckte en stor del av terrassen. Lagret var helt fyndtomt. Under detta vidtog ett sotlager med inslag av skärvsten och generellt med mycket få fynd av obrända och brända ben – ingenting annat. I lagret låg ett flertal härdar och enstaka härdgropar som överlag låg ganska tätt. Sotlagret och härdarna koncentrerades till terrassens centrala och västra del. Bland dessa fanns en säregen härdanläggning. Den var uppbyggd av en större samt ett par mindra flata hällar som var hårt brända. Hällarna omgavs av en mindre stenpackning samt var lagda på flera mindre starkt skärviga och skörbrända stenar. I anläggningen påträffades för ovanlighetens skull delar av en mindre fårskalle med ett tydligt slaktspår i skallens längdriktning. Som bilden visar tangerar och delvis skär två yngre stolphål hällhärdens södra respektive norra delar.

Denna hällhärd är för övrigt den äldsta av sammanlagt tre med snarlik uppbyggnad. Alla är lokaliserade till terrassens centrala del. De yngre placerades dock mer ”centrerade” till terrassens mittaxel.

En annan säregen anläggning som låg omgiven av, och på sotlagret var en dm tjock oval ”kaka” av packad sand och enstaka småstenar. Den innehöll brända ben av olika djurslag. I övrigt, ett helt fyndtomt lager men uppenbarligen ett resultat av det myckna eldandet i härdar ofta direkt på berghällen. Eldandet måste ses som en initiation och invigning av platsen som föregår byggandet av själva terrassen. Ett stort antal småhärdar finns även i de yngre lagren.

Kvar till nästa år är att undersöka själva terrasspackningen samt att klargöra var och hur terrassen, hargen avslutas i söder. Komna så här långt kan en verksamhet tecknas på hargen var man efter en inledande och sparsmakad, närmast asketisk fas, som stängts, täcks av ett lerlager, övergått i en två, tre faser av ”överdåd”. I ett yngre skede täcks en mindre del av kulturlager med ett lerskikt. Med överdåd menas en stor mängd offrade och konsumerade djur, en förhållandevis stor mängd säd som vete men framför allt korn i stolphål och, ett rikt och varierat fyndmaterial. Det är dock svårt att tolka detta utifrån en funktionalistisk aspekt, att se fynden som utslag av olika hantverk på terrassen eller som basala hushållsgöromål som bedrivits här. Snarare representerar fyndbilden en slags komprimerad världsbild och uttryck för en världsordning där man velat framhålla en rad aspekter centrala för människorna, för det Runsa representerade och samfundet i stort. Föremål har spritts, ”strösslats” över ytan; pärlor, glasfragment, söljor, bältesbeslag, nålar, spelpjäser, en komplett fiskekrok, en kam i ett stycke samt flera kamfragment, knivar och andra järnföremål, keramik samt inte minst en stor mängd brynen, slipstenar, knackstenar och enstaka malstenar. Spåren och uttrycken på Runsas harg har flera likheter med exempelvis lunden vid Lunda utanför Strängnäs och med kultplatsen på Helgö, foundation IV.

Hargen, terrass III ligger i direktanslutning till hallhuset som ligger något högre i terrängen i öster. I väster avgränsas terrassen av det sk utsiktsberget som höjer sig ovan hargen och innebar en alldeles utmärkt åskådarplats.

Föremål som skulle kunna knytas till olika gudar, deras attribut, är en miniatyrhammre av järn samt en närmast trekantig amulett, även den av järn. Den stora mängden deponerade djurben, säden liksom delar av förkolnade brödbitar, rotknölar av brudbröd respresenterar olika aspekter av frukbarhetskult.

Enstaka delar av bottenskållor från järnsmide men inget smide på platsen kunde konstateras, inte heller vävning trots flera större och mindre delar av vävtyngder sprida över ytan. Däremot kan spåren av benhantverk i form av ett stort antal mindre benplattor som pekar på kamtillverkning samt flera råämnen av metacarpusben från nöt, indikera att man under hargens yngre fas bedrivit hantverket på platsen.

Fynd som kan dateras, hör till hargens yngre faser och ligger i sen folkvandringstid – tidig Vendeltid, 500 till ca 600 e.Kr. Vi har lämnat in flera kolprover från sotlagret, bottenlagret och återkommer senare med resultaten av dessa. Detsamma gäller resultaten av proverna från hamnen tagna i stolphål och härdar, något vi redogjort för i tidigare rapport.

På återseende!  • Comments(0)//aktuellt.runsaborg.se/#post13

Sista veckan för den här gången...

GrävningPosted by Michael Olausson Sun, July 20, 2014 21:25:41

Runsagrävningen avslutad – den tomma veckan

Terrass III – en harg!

Den 4:e juli avslutades denna etapp, dock inte årets undersökningar av på Runsa. Vår förhoppning var att terrassen skulle vara färdigundersökt. Så blev nu inte fallet. Vad som återstår är ett mörkt sotrikt bottenlager som täcker större delen av terrassens yta. I lagret finns enstaka spridda härdar. Stolphålen vi undersökt tycks inte höra till denna ”initiationfas” utan till efterföljande skede, då man täckte sotlagret med ett lager med lera som färgats orange av värmen. Delar av sotlagret undersöktes och det innehåller i princip endast obrända djurben, i mindre utsträckning brända.

I övrigt var det en ganska så fyndtom arbetsvecka. Det orangefärgade lerlagret var tomt. I ett begränsat avsnitt framkom i övergången mellan leran och det underliggande sotlagret brända tunna pinnar som låg kors och tvärs. De brända pinnarna representerar troligen en del av den avsiktliga avbränningen – ”initiationen”, snarare än rester av en konstruktion. Vedartsbestämningarna återstår att göra. Bilden ovan visar det rödbrända lagret och bilden nedan visar samma område där pinnarna framträdde under det röda lagret.

I övrigt kom de nya fynden i en smal korridor mellan terrassens västra begränsning och ”utsiktsberget”, det bergsavsnitt som inte enbart utgör en gräns för ”hargen” utan fungerar även som en utmärkt ”åskådarplats”. Här fans en liten härd med en lerplatta och fynd av vävtyngdsfragment och en mindre depå med förkolnade sädeskorn.

Vår preliminära tolkning är att terrass III är en harg, en kultplats intill och i direktanslutning till den stora hallbyggnaden. Stolphålen i två parallella rader, har vi idag svårt att tolka som rester av en byggnad. Varför skulle de i så fall vara så tätt ställda och samtidigt bara finnas på terrassens södra halva? Mycket återstår att göra här men man skulle kunna se stolphålen som representerar ett par generationer, omstolpningar, mera som spår av en ”pelargång” utan tak än som en faktisk byggnad. Fyndbilden styrker denna tolkning. Stora mängder djurben, både spritt i lager och i särskilda koncentrationer på olika nivåer, och inte minst, i olika anläggningar. Här kan nämnas alla de små ”engångshärdarna”, flertalet stolphål och i en större skärvstenssamling.

Vad med miniatyrhammaren? Vi skrev om detta fynd för några veckor sedan och därefter har flera kommenterat fyndet; både pro et contra. Flera har påtalat vår bristande kunskap i introduktionen av guden Tor och hans attribut, religionsvetare liksom arkeologer. Frågan är vad man säger om veckonamnet och flera ortnamn med gudens namn och deras ålder. Avbildningar av Oden, Tyr mfl gudar på brakteater har nämnts men Tor är ganska undflyende. Vi tycks sakna en god kronologi för torshammare överlag, fynd som görs i gravsammanhang. De välbekanta och totalt dominerande från vikingatid ligger som en våt mental yllefilt över oss. De tveksamma har kallat fyndet för en hästskosöm, det gjorde jag själv när fyndet dök upp men jag insåg snart att det inte kunde vara en dylik. Vi kan ta bort namnet ”Tor” före ”hammare” men en hästskosöm är det inte. Hade vi grävt inom en bytomt eller en annan plats med en längre kontinuitet än vad Runsa kan uppvisa hade det varit ett rimligt antagande. Men det finns inget sådant uppe på Runsaberget! Vi saknar alla spår av yngre järnålder-medeltid där uppe. Packningen täcktes under matjorden av kulturlager och det finns inga som helst tecken på att man någon gång skulle ha ”brutit upp” skärvstenspackningen och planterat en hästskosöm!

Jag tror som flera andra att vi måste söka etablera en kronologi för dessa miniatyrhammare ”Torshammare” och bedriva en diskussion med religionsvetare och ortnamnsforskare.

Vid tidigare grävning hittades ett föremål/redskap i horn där funktionen inte har kunnat fastställas. I år hittades ett liknande föremål men som är halverat.

Återstoden av hargen – terrass III kommer att undersökas under början av hösten. Vi återkommer med nyheter. På återhörande!


Lodfoto: Stefan Östlund
  • Comments(1)//aktuellt.runsaborg.se/#post11

4:e veckan

GrävningPosted by Michael Olausson Mon, June 30, 2014 21:30:13

Den gångna veckan innebar ett flertal överraskningar som är mycket spännande men samtidigt ganska så svårtolkade.

I förra veckan skrev vi att vi hade fått fram ett par stolphål på terrassens södra del, något som vi då tolkade som en form av markörer in till terrassen – plattformen. Nu har vi sju stolppar och det är troligt att vi kommer att hitta ytterligare. Det säregna är att stolparna i varje bock står mycket tätt, från 0,7, till 2 meter. Fortfarande är det på terrassens södra halva där stolphålen dominerar. I flera fall uppträder bockarna omlott, något förskjutna, både i sidled och i längdriktningen. I en del fall kan vi se hur ett äldre stolphål satts igen och där det nya delvis skär det äldre. Med få undantag förekommer det rikligt med obrända djurben i stolparna. I enstaka fall i form av tydliga deponeringar, bla av en käke av en fjolårskalv. I ett annat fanns delar av ett förkolnat bröd.

Frågan är om denna ”stolpskog” representerar ett hus av något slag som byggts vid två, tre tillfällen.

Vid sidan av djurbenen är fynden av ett flertal knackstenar, slipstenar och delar av malsten återigen det mest iögonfallande fyndmaterialet. Knackstenarna är koncentrerade till terrassens västra del i anläggningar under den avlånga skärvstenspackning som vi skrev om förra veckan och vi är nu uppe i ett tiotal knackstenar.

Två olika knackstenar...

Nedan en slipsten.

Knivar har vi hittat på flera ställen men framför allt i de yngre lagren. Nedan är en av de större knivarna vi hittat.

Nedan är istället den minsta pärlan vi hittills stött på.

Vi har även fortsatt succesivt att lodfotografera genom olika metoder. Peter Kollin tog med sig sin drönare och fotade med hjälp av denna.

  • Comments(0)//aktuellt.runsaborg.se/#post10

Deltagare 2014

GrävningPosted by Andrea Jäderlund Mon, June 30, 2014 20:40:25

Grävningen börjar närma sig sitt slut för den här gången, sista veckan är påbörjad.

Lisa som bland annat fotograferat hade med sig en avslutningstårta sista dagen hon grävde.

Och här är vi som gräver!

Från vänster, bakre rad: Annabell Rahm, Sabina Larsson, Lisa Widegren Lundin, Inger Karlsson.

Från vänster, främre rad: Philip Bergström, Peter Kollin, Ludvig Pilgren, Andrea Jäderlund, Jessica Aronsson, Caroline Eriksson samt Michael Olausson.

Ej med på bild: Peter Nelson, Stefan Östlund och Gunilla Hammarsjö.  • Comments(0)//aktuellt.runsaborg.se/#post9

2:a och 3:e veckan på Terrass III

GrävningPosted by Michael Olausson Sun, June 22, 2014 13:45:20

Fokus ligger nu åter igen på terrass III uppe på berget, efter att undersökningarna nere i hamnen har avslutats. På terrassen som måste beskrivas som en plattform, har flera anläggningar nu kunnat undersökas.

Plattformens västra del har markerats av en skärvstenspackning, vilken vi nu är i slutskedet av att undersöka. Skärvstenspackningen ligger delvis mellan två hällar men spider sig även utanför dessa. Inom skärvstenspackningens södra del, utanför hällarna, har järnslaggskoncentrationer hittats. Smidesslagg, droppslagg, har även hittats invid berghällen (utsiktsberget) i ett rödbränt lager som följer berget.

Skärvstenspackningen syns mellan hällarna och söder om dessa.

Även ett smalt bronsband och en knacksten hittades inom denna del av anläggningen.

Delen av packningen som ligger mellan hällarna skiljer sig genom förekomst av brända ben, vilket i övrigt är ovanligt inom terrass III. I packningen mellan hällarna framkom även vad som förefaller vara en miniatyrhammare (Thor?) i anslutning till en hästskalle.

Under skärvstenspackningen går ett upp till dm-tjockt, orangerött-färgat, (bränt) lerlager, detta lager förefaller täcka större delen av plattformens yta. Det har under senaste veckan även blivit klart att detta påförda och brända lerlager i sin tur överlagrar ett mörkt lager med skärvsten, sot och kol.

Vid schaktets östra långsida har flera gropar med obrända djurben undersökts. Men vi har även kunnat konstatera hittills tre stolphål som alla är nedgrävda i de två ovan nämnda lagren. Stolphålen är intressanta men svårtolkade, de ligger i plattformens södra och avslutande(?) del och två utgör ett par. Stolphålen till trots, så går det inte att tala om någon huskonstruktion.

Två av stolphålen. På den nedersta bilden syns skärning genom rött och sotigt lager.

I den södra delen har även en större stenpackning börjat undersökas.

I den södra delen av schaktet har sedan tidigare en malsten, ställd på högkant, iakttagits och nu har vi även en löpare till denna.

Andra typer av slipstenar har hittats, bland annat intill en nål av järn, men även vad vi tror kan vara en oval eldslagningssten?

Nålen av järn och eldslagningsstenen har kommit nedåt terrassen där även en bottenskålla och en brodd kan nämnas bland fynden. I själva terrassen kom i veckan som gick även en pilspets med holk.

Nål av järn.

I övrigt förekommer nitar samt järnföremål inom ytan och mellan skärvstenspackningen och berget vävtyngdsfragment.

Foto: Lisa Widegren Lundin och Andrea Jäderlund  • Comments(0)//aktuellt.runsaborg.se/#post7

Grävningen har börjat

GrävningPosted by Michael Olausson Sat, June 07, 2014 13:17:25

I måndags fortsatte grävningen av terrass III uppe på Runsa och på tisdagen anslöt hela styrkan som kommer gräva fram till 4 juli.

Under veckan har det visat sig att mängden ben har börjat minska i förhållande till den stora mängden som framkom under tidigare säsonger. Fortfarande har vi inga egentliga spår efter någon byggnad eller konstruktion.

Ett skärvstensstråk, som syns i bildens mitt ovan, har sedan tidigare framkommit längs terrassens västra del mot berget till. Fynden i detta område har varit varierat och bestått av exempelvis pärlor, glas, spelbrickor och en fiskkrok!

Fynd från veckan som gått bestod av bland annat två pärlor som hittades inom terrassens bortre del i bilden. En större närmast svart och en mindre klargrön.

Stefan Östlund har under veckan tagit lodfoton av terrassen.Foton: Lisa Widegren Lundin  • Comments(0)//aktuellt.runsaborg.se/#post3

Årets verksamhet

GrävningPosted by Michael Olausson Fri, April 11, 2014 11:06:09

Den 2:a juni startar vårt fältarbete på Runsa och pågår fram till 4:e juli. Vår avsikt är att undersöka färdigt terrass III, en mycket märklig och säregen lämning som ligger i nära anslutning till den stora undersökta terrassen med hallhuset. Här finns som vanligt mycket obrända djurben, skärvsten, spår av benhantverk samt en stor variation av fynd, men inga påtagliga huslämningar. De marinarkeologiska undersökningarna av Lilla Borgviken nedanför borgberget fortsätter. Vi har ännu inte kommit ner till de äldsta bottenskicket. Sedimenten är fyndrika med rester av olika båtlämningar, en komplett från 1600-tal, och delar av båtar från 12-1300-tal. Delar av en stockbåt har daterats till 600-talet! Sedimenten innehåller olika trärester och huggspån i ett lager som ka följas upp en bit på nuvarande sandstrand. Vi kommer att länka samman schakten i bottensedimenten med ett schakt på land. ovanför den lilla sandstranden finns en märklig stenrad och något som skulle kunna vara ett par stenkistor.

Studenter från kvartärgeologiska institutionen från Stockholms universitet kommer att göra olika fältarbeten under maj månad. Bland annat ska man söka bestämma omfattningen av kulturlager och orörda lager ner till berggrunden. Ett syfte är att söka bestämma vattentillströmningen till Runsas vattenhål.  • Comments(0)//aktuellt.runsaborg.se/#post2
« Previous