Runsa

Runsa

AktuelltHem - Till startsida

Nu börjar vi!

GrävningPosted by Michael Olausson Sun, May 31, 2015 12:58:13

1/6 startar årets utgrävning på Runsa borg! Grävningen pågår under hela juni. Mer information kommer...  • Comments(0)//aktuellt.runsaborg.se/#post16

Föreläsning Upplands Väsby Hembygdsförening

På gångPosted by Michael Olausson Thu, February 12, 2015 10:44:10

På söndag 15/2 kl 13 hålls föreläsning på Upplands Väsby Hembygdsförening.

- Fem år på Runsaborg - hall, kultbyggnad och hamn -

Se även länk: http://www.upplandsvasbyhembygdsforening.se/program.html  • Comments(0)//aktuellt.runsaborg.se/#post15

Föreläsning i Göteborg

På gångPosted by Andrea Jäderlund Tue, November 04, 2014 16:39:10
I veckan fick Fornminnesföreningen i Göteborg besök av Michael som höll en föreläsning om höjdbosättningar och Runsaprojektet med titeln "Varför bygga på höjder? Om folkvandringstidens höjdbosättningar".
Nästa föreläsning kommer ske på Hembygdsföreningen i Upplands Väsby 16/11, där kommer tonvikten ligga på vad som hänt under årets grävning ute på Runsa.

  • Comments(0)//aktuellt.runsaborg.se/#post14

Slut för i år

GrävningPosted by Michael Olausson Sun, October 12, 2014 19:05:33

Undersökningarna vid Runsa är nu avslutade för i år. Vår avsikt var att kunna avsluta Runsas harg, terrass III och det lyckades nästan.

Sist vi skrev på denna sida berättade vi om ett orangefärgat lager som täckte en stor del av terrassen. Lagret var helt fyndtomt. Under detta vidtog ett sotlager med inslag av skärvsten och generellt med mycket få fynd av obrända och brända ben – ingenting annat. I lagret låg ett flertal härdar och enstaka härdgropar som överlag låg ganska tätt. Sotlagret och härdarna koncentrerades till terrassens centrala och västra del. Bland dessa fanns en säregen härdanläggning. Den var uppbyggd av en större samt ett par mindra flata hällar som var hårt brända. Hällarna omgavs av en mindre stenpackning samt var lagda på flera mindre starkt skärviga och skörbrända stenar. I anläggningen påträffades för ovanlighetens skull delar av en mindre fårskalle med ett tydligt slaktspår i skallens längdriktning. Som bilden visar tangerar och delvis skär två yngre stolphål hällhärdens södra respektive norra delar.

Denna hällhärd är för övrigt den äldsta av sammanlagt tre med snarlik uppbyggnad. Alla är lokaliserade till terrassens centrala del. De yngre placerades dock mer ”centrerade” till terrassens mittaxel.

En annan säregen anläggning som låg omgiven av, och på sotlagret var en dm tjock oval ”kaka” av packad sand och enstaka småstenar. Den innehöll brända ben av olika djurslag. I övrigt, ett helt fyndtomt lager men uppenbarligen ett resultat av det myckna eldandet i härdar ofta direkt på berghällen. Eldandet måste ses som en initiation och invigning av platsen som föregår byggandet av själva terrassen. Ett stort antal småhärdar finns även i de yngre lagren.

Kvar till nästa år är att undersöka själva terrasspackningen samt att klargöra var och hur terrassen, hargen avslutas i söder. Komna så här långt kan en verksamhet tecknas på hargen var man efter en inledande och sparsmakad, närmast asketisk fas, som stängts, täcks av ett lerlager, övergått i en två, tre faser av ”överdåd”. I ett yngre skede täcks en mindre del av kulturlager med ett lerskikt. Med överdåd menas en stor mängd offrade och konsumerade djur, en förhållandevis stor mängd säd som vete men framför allt korn i stolphål och, ett rikt och varierat fyndmaterial. Det är dock svårt att tolka detta utifrån en funktionalistisk aspekt, att se fynden som utslag av olika hantverk på terrassen eller som basala hushållsgöromål som bedrivits här. Snarare representerar fyndbilden en slags komprimerad världsbild och uttryck för en världsordning där man velat framhålla en rad aspekter centrala för människorna, för det Runsa representerade och samfundet i stort. Föremål har spritts, ”strösslats” över ytan; pärlor, glasfragment, söljor, bältesbeslag, nålar, spelpjäser, en komplett fiskekrok, en kam i ett stycke samt flera kamfragment, knivar och andra järnföremål, keramik samt inte minst en stor mängd brynen, slipstenar, knackstenar och enstaka malstenar. Spåren och uttrycken på Runsas harg har flera likheter med exempelvis lunden vid Lunda utanför Strängnäs och med kultplatsen på Helgö, foundation IV.

Hargen, terrass III ligger i direktanslutning till hallhuset som ligger något högre i terrängen i öster. I väster avgränsas terrassen av det sk utsiktsberget som höjer sig ovan hargen och innebar en alldeles utmärkt åskådarplats.

Föremål som skulle kunna knytas till olika gudar, deras attribut, är en miniatyrhammre av järn samt en närmast trekantig amulett, även den av järn. Den stora mängden deponerade djurben, säden liksom delar av förkolnade brödbitar, rotknölar av brudbröd respresenterar olika aspekter av frukbarhetskult.

Enstaka delar av bottenskållor från järnsmide men inget smide på platsen kunde konstateras, inte heller vävning trots flera större och mindre delar av vävtyngder sprida över ytan. Däremot kan spåren av benhantverk i form av ett stort antal mindre benplattor som pekar på kamtillverkning samt flera råämnen av metacarpusben från nöt, indikera att man under hargens yngre fas bedrivit hantverket på platsen.

Fynd som kan dateras, hör till hargens yngre faser och ligger i sen folkvandringstid – tidig Vendeltid, 500 till ca 600 e.Kr. Vi har lämnat in flera kolprover från sotlagret, bottenlagret och återkommer senare med resultaten av dessa. Detsamma gäller resultaten av proverna från hamnen tagna i stolphål och härdar, något vi redogjort för i tidigare rapport.

På återseende!  • Comments(0)//aktuellt.runsaborg.se/#post13

Nu är boken här!

På gångPosted by Michael Olausson Thu, August 07, 2014 12:57:22

Nu har den nya boken kommit!


För mer information gå in under Publicerat

Där finns information om innehåll, pris och vem man ska kontakta.

  • Comments(0)//aktuellt.runsaborg.se/#post12

Sista veckan för den här gången...

GrävningPosted by Michael Olausson Sun, July 20, 2014 21:25:41

Runsagrävningen avslutad – den tomma veckan

Terrass III – en harg!

Den 4:e juli avslutades denna etapp, dock inte årets undersökningar av på Runsa. Vår förhoppning var att terrassen skulle vara färdigundersökt. Så blev nu inte fallet. Vad som återstår är ett mörkt sotrikt bottenlager som täcker större delen av terrassens yta. I lagret finns enstaka spridda härdar. Stolphålen vi undersökt tycks inte höra till denna ”initiationfas” utan till efterföljande skede, då man täckte sotlagret med ett lager med lera som färgats orange av värmen. Delar av sotlagret undersöktes och det innehåller i princip endast obrända djurben, i mindre utsträckning brända.

I övrigt var det en ganska så fyndtom arbetsvecka. Det orangefärgade lerlagret var tomt. I ett begränsat avsnitt framkom i övergången mellan leran och det underliggande sotlagret brända tunna pinnar som låg kors och tvärs. De brända pinnarna representerar troligen en del av den avsiktliga avbränningen – ”initiationen”, snarare än rester av en konstruktion. Vedartsbestämningarna återstår att göra. Bilden ovan visar det rödbrända lagret och bilden nedan visar samma område där pinnarna framträdde under det röda lagret.

I övrigt kom de nya fynden i en smal korridor mellan terrassens västra begränsning och ”utsiktsberget”, det bergsavsnitt som inte enbart utgör en gräns för ”hargen” utan fungerar även som en utmärkt ”åskådarplats”. Här fans en liten härd med en lerplatta och fynd av vävtyngdsfragment och en mindre depå med förkolnade sädeskorn.

Vår preliminära tolkning är att terrass III är en harg, en kultplats intill och i direktanslutning till den stora hallbyggnaden. Stolphålen i två parallella rader, har vi idag svårt att tolka som rester av en byggnad. Varför skulle de i så fall vara så tätt ställda och samtidigt bara finnas på terrassens södra halva? Mycket återstår att göra här men man skulle kunna se stolphålen som representerar ett par generationer, omstolpningar, mera som spår av en ”pelargång” utan tak än som en faktisk byggnad. Fyndbilden styrker denna tolkning. Stora mängder djurben, både spritt i lager och i särskilda koncentrationer på olika nivåer, och inte minst, i olika anläggningar. Här kan nämnas alla de små ”engångshärdarna”, flertalet stolphål och i en större skärvstenssamling.

Vad med miniatyrhammaren? Vi skrev om detta fynd för några veckor sedan och därefter har flera kommenterat fyndet; både pro et contra. Flera har påtalat vår bristande kunskap i introduktionen av guden Tor och hans attribut, religionsvetare liksom arkeologer. Frågan är vad man säger om veckonamnet och flera ortnamn med gudens namn och deras ålder. Avbildningar av Oden, Tyr mfl gudar på brakteater har nämnts men Tor är ganska undflyende. Vi tycks sakna en god kronologi för torshammare överlag, fynd som görs i gravsammanhang. De välbekanta och totalt dominerande från vikingatid ligger som en våt mental yllefilt över oss. De tveksamma har kallat fyndet för en hästskosöm, det gjorde jag själv när fyndet dök upp men jag insåg snart att det inte kunde vara en dylik. Vi kan ta bort namnet ”Tor” före ”hammare” men en hästskosöm är det inte. Hade vi grävt inom en bytomt eller en annan plats med en längre kontinuitet än vad Runsa kan uppvisa hade det varit ett rimligt antagande. Men det finns inget sådant uppe på Runsaberget! Vi saknar alla spår av yngre järnålder-medeltid där uppe. Packningen täcktes under matjorden av kulturlager och det finns inga som helst tecken på att man någon gång skulle ha ”brutit upp” skärvstenspackningen och planterat en hästskosöm!

Jag tror som flera andra att vi måste söka etablera en kronologi för dessa miniatyrhammare ”Torshammare” och bedriva en diskussion med religionsvetare och ortnamnsforskare.

Vid tidigare grävning hittades ett föremål/redskap i horn där funktionen inte har kunnat fastställas. I år hittades ett liknande föremål men som är halverat.

Återstoden av hargen – terrass III kommer att undersökas under början av hösten. Vi återkommer med nyheter. På återhörande!


Lodfoto: Stefan Östlund
  • Comments(1)//aktuellt.runsaborg.se/#post11

4:e veckan

GrävningPosted by Michael Olausson Mon, June 30, 2014 21:30:13

Den gångna veckan innebar ett flertal överraskningar som är mycket spännande men samtidigt ganska så svårtolkade.

I förra veckan skrev vi att vi hade fått fram ett par stolphål på terrassens södra del, något som vi då tolkade som en form av markörer in till terrassen – plattformen. Nu har vi sju stolppar och det är troligt att vi kommer att hitta ytterligare. Det säregna är att stolparna i varje bock står mycket tätt, från 0,7, till 2 meter. Fortfarande är det på terrassens södra halva där stolphålen dominerar. I flera fall uppträder bockarna omlott, något förskjutna, både i sidled och i längdriktningen. I en del fall kan vi se hur ett äldre stolphål satts igen och där det nya delvis skär det äldre. Med få undantag förekommer det rikligt med obrända djurben i stolparna. I enstaka fall i form av tydliga deponeringar, bla av en käke av en fjolårskalv. I ett annat fanns delar av ett förkolnat bröd.

Frågan är om denna ”stolpskog” representerar ett hus av något slag som byggts vid två, tre tillfällen.

Vid sidan av djurbenen är fynden av ett flertal knackstenar, slipstenar och delar av malsten återigen det mest iögonfallande fyndmaterialet. Knackstenarna är koncentrerade till terrassens västra del i anläggningar under den avlånga skärvstenspackning som vi skrev om förra veckan och vi är nu uppe i ett tiotal knackstenar.

Två olika knackstenar...

Nedan en slipsten.

Knivar har vi hittat på flera ställen men framför allt i de yngre lagren. Nedan är en av de större knivarna vi hittat.

Nedan är istället den minsta pärlan vi hittills stött på.

Vi har även fortsatt succesivt att lodfotografera genom olika metoder. Peter Kollin tog med sig sin drönare och fotade med hjälp av denna.

  • Comments(0)//aktuellt.runsaborg.se/#post10

Deltagare 2014

GrävningPosted by Andrea Jäderlund Mon, June 30, 2014 20:40:25

Grävningen börjar närma sig sitt slut för den här gången, sista veckan är påbörjad.

Lisa som bland annat fotograferat hade med sig en avslutningstårta sista dagen hon grävde.

Och här är vi som gräver!

Från vänster, bakre rad: Annabell Rahm, Sabina Larsson, Lisa Widegren Lundin, Inger Karlsson.

Från vänster, främre rad: Philip Bergström, Peter Kollin, Ludvig Pilgren, Andrea Jäderlund, Jessica Aronsson, Caroline Eriksson samt Michael Olausson.

Ej med på bild: Peter Nelson, Stefan Östlund och Gunilla Hammarsjö.  • Comments(0)//aktuellt.runsaborg.se/#post9
« PreviousNext »