Runsa

Runsa

AktuelltHem - Till startsida

Ny bok!

På gångPosted by Michael Olausson Sun, June 22, 2014 14:49:36

Ny bok snart här!  • Comments(0)//aktuellt.runsaborg.se/#post8

2:a och 3:e veckan på Terrass III

GrävningPosted by Michael Olausson Sun, June 22, 2014 13:45:20

Fokus ligger nu åter igen på terrass III uppe på berget, efter att undersökningarna nere i hamnen har avslutats. På terrassen som måste beskrivas som en plattform, har flera anläggningar nu kunnat undersökas.

Plattformens västra del har markerats av en skärvstenspackning, vilken vi nu är i slutskedet av att undersöka. Skärvstenspackningen ligger delvis mellan två hällar men spider sig även utanför dessa. Inom skärvstenspackningens södra del, utanför hällarna, har järnslaggskoncentrationer hittats. Smidesslagg, droppslagg, har även hittats invid berghällen (utsiktsberget) i ett rödbränt lager som följer berget.

Skärvstenspackningen syns mellan hällarna och söder om dessa.

Även ett smalt bronsband och en knacksten hittades inom denna del av anläggningen.

Delen av packningen som ligger mellan hällarna skiljer sig genom förekomst av brända ben, vilket i övrigt är ovanligt inom terrass III. I packningen mellan hällarna framkom även vad som förefaller vara en miniatyrhammare (Thor?) i anslutning till en hästskalle.

Under skärvstenspackningen går ett upp till dm-tjockt, orangerött-färgat, (bränt) lerlager, detta lager förefaller täcka större delen av plattformens yta. Det har under senaste veckan även blivit klart att detta påförda och brända lerlager i sin tur överlagrar ett mörkt lager med skärvsten, sot och kol.

Vid schaktets östra långsida har flera gropar med obrända djurben undersökts. Men vi har även kunnat konstatera hittills tre stolphål som alla är nedgrävda i de två ovan nämnda lagren. Stolphålen är intressanta men svårtolkade, de ligger i plattformens södra och avslutande(?) del och två utgör ett par. Stolphålen till trots, så går det inte att tala om någon huskonstruktion.

Två av stolphålen. På den nedersta bilden syns skärning genom rött och sotigt lager.

I den södra delen har även en större stenpackning börjat undersökas.

I den södra delen av schaktet har sedan tidigare en malsten, ställd på högkant, iakttagits och nu har vi även en löpare till denna.

Andra typer av slipstenar har hittats, bland annat intill en nål av järn, men även vad vi tror kan vara en oval eldslagningssten?

Nålen av järn och eldslagningsstenen har kommit nedåt terrassen där även en bottenskålla och en brodd kan nämnas bland fynden. I själva terrassen kom i veckan som gick även en pilspets med holk.

Nål av järn.

I övrigt förekommer nitar samt järnföremål inom ytan och mellan skärvstenspackningen och berget vävtyngdsfragment.

Foto: Lisa Widegren Lundin och Andrea Jäderlund  • Comments(0)//aktuellt.runsaborg.se/#post7

Fortsättning i hamnen

RunsahamnPosted by Michael Olausson Mon, June 16, 2014 21:33:20

Grävningen vid hamnen fortsatte ytterligare en vecka och blev en stor framgång, vi kan nu konstatera att det verkligen rör sig om en hamnanläggning. Nedan undersöker Annabell, Peter och Ludvig långschaktet.

I samband med att långschaktet undersöktes kunde vi se att den närmare 10 meter stora stenpackningen inte var en naturlig formation, utan dolde flera stolphål. Nedan syns ett av stolphålen.

Stor uppståndelse när stolphål kunde konstateras.

Stenpackningen och stolphålen tolkar vi som en brygganläggning som ligger mellan 6,5 och 7,5 möh, vilket stämmer överens med den folkvandringstida vattennivån. Kol från stolphålen kommer att dateras.

Ovanför långschaktet påträffades flera härdar samt fynd av brända ben, flinta och några nitar. Nedan gräver Caroline den ena härden.

Under veckan som gick kom även referensgruppen ut på besök för att se vad som hänt och diskutera resultat och framtid.
Foton: Lisa Widegren Lundin

  • Comments(0)//aktuellt.runsaborg.se/#post6

Ny mailadress!

På gångPosted by Andrea Jäderlund Mon, June 09, 2014 20:08:44

Nu finns det en ny adress för information!

info@runsaborg.se  • Comments(0)//aktuellt.runsaborg.se/#post5

Grävning vid hamnen

RunsahamnPosted by Michael Olausson Sat, June 07, 2014 13:37:40

Under första veckan har vi även grävt ett långschakt nere vid lilla Borgviken för att om möjligt knyta samman hamnanläggningen med de avsatta lagren som ligger nere vid vattenbrynet. Nivåskillnaden i schaktet är omkring 7 meter.

Ovan syns delar av en härd som framkom i den övre delen av schaktet. Härden framkom innanför den avlånga terrassering som blev tydlig vid förra årets röjning av hamnområdet. I och runt härden framkom brända ben och järnnitar.

Vid den nedre delen av schaktet framkom bearbetat trä i form av pålar och en kil(?). Dessa framkom i det lager som tidigare iakttagits med huggspån samt större och mindre träbitar. Det är även i det lagret som en stockbåt hittades 1973 (daterad till 600-tal) och som idag är utställd på Historiska museet.

Ovan pålar, nedan den möjliga kilen.
Foton: Lisa Widegren Lundin  • Comments(0)//aktuellt.runsaborg.se/#post4

Grävningen har börjat

GrävningPosted by Michael Olausson Sat, June 07, 2014 13:17:25

I måndags fortsatte grävningen av terrass III uppe på Runsa och på tisdagen anslöt hela styrkan som kommer gräva fram till 4 juli.

Under veckan har det visat sig att mängden ben har börjat minska i förhållande till den stora mängden som framkom under tidigare säsonger. Fortfarande har vi inga egentliga spår efter någon byggnad eller konstruktion.

Ett skärvstensstråk, som syns i bildens mitt ovan, har sedan tidigare framkommit längs terrassens västra del mot berget till. Fynden i detta område har varit varierat och bestått av exempelvis pärlor, glas, spelbrickor och en fiskkrok!

Fynd från veckan som gått bestod av bland annat två pärlor som hittades inom terrassens bortre del i bilden. En större närmast svart och en mindre klargrön.

Stefan Östlund har under veckan tagit lodfoton av terrassen.Foton: Lisa Widegren Lundin  • Comments(0)//aktuellt.runsaborg.se/#post3

Årets verksamhet

GrävningPosted by Michael Olausson Fri, April 11, 2014 11:06:09

Den 2:a juni startar vårt fältarbete på Runsa och pågår fram till 4:e juli. Vår avsikt är att undersöka färdigt terrass III, en mycket märklig och säregen lämning som ligger i nära anslutning till den stora undersökta terrassen med hallhuset. Här finns som vanligt mycket obrända djurben, skärvsten, spår av benhantverk samt en stor variation av fynd, men inga påtagliga huslämningar. De marinarkeologiska undersökningarna av Lilla Borgviken nedanför borgberget fortsätter. Vi har ännu inte kommit ner till de äldsta bottenskicket. Sedimenten är fyndrika med rester av olika båtlämningar, en komplett från 1600-tal, och delar av båtar från 12-1300-tal. Delar av en stockbåt har daterats till 600-talet! Sedimenten innehåller olika trärester och huggspån i ett lager som ka följas upp en bit på nuvarande sandstrand. Vi kommer att länka samman schakten i bottensedimenten med ett schakt på land. ovanför den lilla sandstranden finns en märklig stenrad och något som skulle kunna vara ett par stenkistor.

Studenter från kvartärgeologiska institutionen från Stockholms universitet kommer att göra olika fältarbeten under maj månad. Bland annat ska man söka bestämma omfattningen av kulturlager och orörda lager ner till berggrunden. Ett syfte är att söka bestämma vattentillströmningen till Runsas vattenhål.  • Comments(0)//aktuellt.runsaborg.se/#post2

Behövlig förändring

På gångPosted by Michael Olausson Fri, April 11, 2014 10:41:32

Med denna nya hemsida hoppas vi på att bättre och enklare kunna delge er alla nya resultat under projektets gång, och förhoppningsvis att vi kan få till stånd en stimulerande diskussion kring det som Runsa kan tänkas vara uttryck för och hur vi ska förstå denna storslagna plats. Olika infallsvinklar och perspektiv är nödvändigt liksom att vi beaktar resultat och frågorna i ett skandinaviskt och europeiskt perspektiv. För ett par veckor sedan deltog jag i ett seminarium i Kalmar om Sanbyborg på Öland. Mycket stimulerande och med fler frågor än svar som det blir allt som oftast. En av dessa kretsar kring huruvida boplatslämningar i en vidare mening inne i "fornborgar" eller öländska ringborgar är lika med boplats i betydelsen "permanent bebyggelse". Så är det självklart inte. Något som måste betonas är just att lämningarna varierar, ofta på ett anmärkningsvärt sätt. En konsekvens av detta är att vi, trots deras yttre, formmässiga likheter, ska betrakta dem som olika "individer". Platser med olika bakgrund, historia, och funktioner. Runsa var en multifunktionell plats där vari även boende ingick. Mycket pekar mot att det var permanent, något som gravfälten nedanför borgberget indikerar. Det har nog inte enbart varit fråga om årstidsmässiga svängningar utan skiften som en spegling av hur och när platsen användes. "Hallhuset", den märkliga terrass III intill leder tankarna mot en central politisk och rituell funktion och roll.

Jag har tidigare i flera sammanhang skrivit att platser som Runsa och andra höjdbosättningar under 400- 500- talen e. Kr., var ett uttryck för elitens eller aristokratins vilja att bli "europeiska". En ny livsstil skulle manifesteras genom att flytta upp på höjderna. Det var en tilltalande modell men jag betonade nog inte eller var riktig klar över, att man måste ha flyttat från en befintlig plats, en gård och hur relationen mellan dessa olika platser därefter kom att gestalta sig. All verksamhet flyttades dock inte upp på berget, utgångspunkten, storgården fanns kvar. Vi kanske måste titta närmare på en plats som Åshusby. Omlandsanalyser är därför otroligt viktiga men kan glömmas bort.
  • Comments(1)//aktuellt.runsaborg.se/#post1
« PreviousNext »