Runsa

Runsa

AktuelltHem - Till startsida

Årets verksamhet

GrävningPosted by Michael Olausson Fri, April 11, 2014 11:06:09

Den 2:a juni startar vårt fältarbete på Runsa och pågår fram till 4:e juli. Vår avsikt är att undersöka färdigt terrass III, en mycket märklig och säregen lämning som ligger i nära anslutning till den stora undersökta terrassen med hallhuset. Här finns som vanligt mycket obrända djurben, skärvsten, spår av benhantverk samt en stor variation av fynd, men inga påtagliga huslämningar. De marinarkeologiska undersökningarna av Lilla Borgviken nedanför borgberget fortsätter. Vi har ännu inte kommit ner till de äldsta bottenskicket. Sedimenten är fyndrika med rester av olika båtlämningar, en komplett från 1600-tal, och delar av båtar från 12-1300-tal. Delar av en stockbåt har daterats till 600-talet! Sedimenten innehåller olika trärester och huggspån i ett lager som ka följas upp en bit på nuvarande sandstrand. Vi kommer att länka samman schakten i bottensedimenten med ett schakt på land. ovanför den lilla sandstranden finns en märklig stenrad och något som skulle kunna vara ett par stenkistor.

Studenter från kvartärgeologiska institutionen från Stockholms universitet kommer att göra olika fältarbeten under maj månad. Bland annat ska man söka bestämma omfattningen av kulturlager och orörda lager ner till berggrunden. Ett syfte är att söka bestämma vattentillströmningen till Runsas vattenhål.  • Comments(0)//aktuellt.runsaborg.se/#post2